Algemeen

Leeswijzer

Leeswijzer

De kadernota bestaat uit diverse onderdelen. In deze leeswijzer wordt bij alle onderdelen een korte uitleg gegeven.

Aanbiedingsbrief
In de aanbiedingsbrief geeft het college van burgemeester en wethouders de hoofdlijnen van deze kadernota weer.

Op weg naar de begroting en de financiële positie
In deze 2 hoofdstukken geven we aan hoe we er financieel voor staan en wat de koers is voor het opstellen van de programmabegroting.
We staan stil bij de structurele en incidentele begrotingsruimte en geven we aan welke financiële uitgangspunten we zullen hanteren bij het opstellen van de begroting.

COVID-19: Herstelagenda
We hebben een apart hoofdstuk over COVID-19. We beschrijven hier de effecten voor Oss, welke lijnen en acties we zien voor de herstelagenda, de financiële compensatie vanuit het Rijk en de specifieke compensatiemaatregelen die we als Oss hebben genomen.

Programma’s
Per programma beschrijven we wat we willen bereiken en wat de speerpunten zijn voor de komende periode.

Bijlagen
In de bijlagen geven we de analyse van de meicirculaire 2021, een overzicht van de reserves weer en cijfermatige effecten van COVID-19 weer.

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2021 15:20:06 met de export van 06/22/2021 15:13:29