Eerste financiële tussenrapportage 2021

Leeswijzer

Leeswijzer

De eerste financiële tussenrapportage bestaat uit een aantal onderdelen. In deze leeswijzer geven we bij elk onderdeel een korte uitleg.

Algemeen

Deze rapportage maken we sinds een paar jaar. Voor die tijd werden de onderdelen uit deze rapportage in de voorjaarsnota (nu kadernota) verwerkt. Het gaat om de 3O-ontwikkelingen, budgettair neutrale wijzigingen en eventuele overige ontwikkelingen.
De tussenrapportage wordt tegelijk met het jaarverslag en de jaarrekening behandeld.

Samenvatting
In dit hoofdstuk vatten we de uitkomsten van deze rapportage samen.

3O-ontwikkelingen
3O-ontwikkelingen zijn financiële afwijkingen op bestaande activiteiten. Bij de uitvoering van een activiteit kan in de loop van het jaar blijken dat meer geld nodig is om deze volledig uit te kunnen voeren. Aan de andere kant komt het ook voor dat activiteiten met minder geld uitgevoerd kunnen worden dan oorspronkelijk gedacht was. De financiële afwijkingen kunnen dus zowel meevallers als tegenvallers zijn. Deze brengen we 2 keer per jaar in beeld: in deze rapportage en bij de programmabegroting.
De afwijkingen moeten aan 3 criteria voldoen om tot een bijstelling van het budget te kunnen leiden: afwijkingen moeten onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onvermijdbaar zijn.
In deze financiële tussenrapportage gelden extra criteria voor 3O-ontwikkelingen: we nemen in principe alleen structurele afwijkingen vanuit de jaarrekening op en incidentele afwijkingen in het jaar zelf.

Budgettair neutrale wijzigingen

Budgettair neutrale wijzigingen zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Deze wijzigingen zijn programma-overstijgend en moeten daarom volgens de wettelijke voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) inzichtelijk gemaakt worden. Wijzigingen boven de € 100.000 lichten we kort toe.

Overige ontwikkelingen
Naast de 3O-ontwikkelingen hebben we met overige ontwikkelingen te maken. In tegenstelling tot de 3O-ontwikkelingen zijn hier nog keuzes in te maken.

Alle ontwikkelingen verwerken we na vaststelling door de gemeenteraad als begrotingswijziging in de administratie.

Decembercirculaire
In deze tussenrapportage nemen we ook de uitkomsten van de decembercirculaire 2020 op.

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2021 15:20:06 met de export van 06/22/2021 15:13:29