Eerste financiële tussenrapportage 2021

3O-ontwikkelingen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Programma 1. Zorg en welzijn

1.120

1.021

1.007

988

Transformatieproject jeugd

0

0

0

0

We begroten de uitgaven voor het regionale transformatieproject jeugd en de bijbehorende onttrekking uit de algemene reserve. Het gaat om een bedrag van € 1.074.304. In 2018 heeft de gemeenteraad besloten om afgerond € 2 miljoen uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor dit project. In de jaren 2018-2020 hebben we hiervoor al kosten gemaakt. We nemen het restantbudget op als verwachte uitgaven voor 2021. Daar staat een onttrekking aan de algemene reserve tegenover. Het RBO (Regionaal Bestuurlijk Overleg) heeft op 17 december 2020 namelijk besloten het project met 3 jaar te verlengen: van 2021 tot en met 2023. Oorspronkelijk zou het project in 2020 afgerond worden. Er volgt nog een implementatieplan voor de jaren 2021-2023. De uitgaven 2021 kunnen dus nog wijzigen.

Adviesraad Sociaal Domein

-40

0

0

0

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Oss. De huidige ASD komt voort uit een samenvoeging van verschillende adviesraden uit 2012. In 2012 is door deze samenvoeging een financiële reserve ontstaan. De reserves namen in 2020 verder toe omdat vanwege COVID-19 de activiteiten uitgevallen zijn. Het bestuur van de ASD heeft met de gemeentelijke portefeuillehouder begin 2021 afgesproken dat de ASD € 40.000 zal terugstorten naar de gemeente Oss. Met het terugstorten van deze reserve blijft de financiële situatie van de ASD gezond. Het huidige subsidiebudget van de ASD blijft ongewijzigd en is passend. Dit blijkt uit de financiële rapportage over 2017 - 2019.

Tijdelijke huisvesting Scouting Ussen

172

33

19

0

We stellen een bedrag van totaal € 224.000 beschikbaar voor het tijdelijk plaatsen van units bij basisschool de Lockaert in 2021 en sloop van de huidige locatie. We hebben in 2021 € 172.000, in 2022 € 33.000 en in 2023 € 19.000 aan extra kosten. Herhuisvesting van de scouting is urgent vangwege een zeer matige status van de huidige huisvesting. Er zijn veel investeringen nodig voor aanpassingen. Tijdelijke huisvesting is daarom noodzakelijk.

Hogere kosten huishoudelijke verzorging

175

175

175

175

We verhogen de begroting van huishoudelijk verzorging structureel met € 175.000. De kosten voor huishoudelijke verzorging waren in 2020 afgerond € 178.000 hoger dan begroot. Ten opzicht van de begroting 2021 is dit een kostenstijging van € 175.000. Dat komt door een sterke stijging van het aantal aanvragen, vooral door de invoering van het abonnementstarief. Of de kosten nog verder stijgen is op dit moment moeilijk in te schatten. Richting de programmabegroting 2022-2025 hebben we meer zicht op de ontwikkeling van het aantal aanvragen.

Hogere kosten Wmo voorzieningen

209

209

209

209

We stellen voor om de begroting van Wmo voorzieningen structureel te verhogen met € 209.000. De kosten voor Wmo voorzieningen, exclusief kosten voor woonvoorziening aanpassingen, waren in 2020 afgerond € 192.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van de begroting 2021 is dit een kostenstijging van € 209.000. Vooral de kosten van de huur van vervoersvoorzieningen waren hoger uitgevallen. Dat komt door volumetoename en een verschuiving van goedkope naar duurdere vervoersvoorzieningen. Of de kosten nog verder stijgen is op dit moment moeilijk in te schatten. Richting de programmabegroting 2022-2025 hebben we meer zicht op de ontwikkeling van het aantal aanvragen.

Hogere kosten Wmo begeleiding en dagbesteding

604

604

604

604

We stellen voor om de begroting van Wmo begeleiding en dagbesteding structureel met € 604.000 te verhogen. De kosten waren in 2020 € 578.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van de begroting 2021 is dit een kostenstijging van € 604.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: € 762.000 hogere kosten voor individuele begeleiding, € 350.000 lagere kosten voor dagbesteding en € 192.000 hogere kosten voor PGB's. Per saldo zagen we in het vierde kwartaal van 2020 een stijging van de volumes ten opzichte van het derde kwartaal. Dat komt door een combinatie van nieuwe aanvragen en het wegwerken van de werkvoorraad. Bij de PGB’s zagen we in het vierde kwartaal van 2020 een forse stijging van de aantallen ten opzichte van het derde kwartaal (158 versus 122, een stijging van 30%). Daarnaast is bij de PGB’s de verhouding tussen de PGB's individuele begeleiding/dagbesteding en de PGB's beschermd wonen veranderd ten opzichte van 2019 en daarmee ook ten opzichte van onze begroting. Het aantal PGB's voor individuele begeleiding is gestegen, het aantal PGB's voor beschermd wonen is gedaald. Of de kosten nog verder stijgen is op dit moment moeilijk in te schatten. Richting de programmabegroting 2022-2025 hebben we meer zicht op de ontwikkeling van het aantal indicaties.

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

82

14

14

11

COVID-19: Project aanpak schoolweigering

0

0

0

0

We passen de begroting 2021 incidenteel aan voor kosten project aanpak schoolweigering vanwege COVID-19. Hiervoor is een bedrag nodig van € 33.483. Met dit project willen we ervoor zorgen dat jongeren weer normaal naar school gaan en schooluitval voorkomen. De aanleiding is dat een groep jongeren grote moeite heeft om na de thuisschoolperiode in 2020 als gevolg van COVID-19 weer naar school te gaan en normaal onderwijs te volgen. Door brede samenwerking tussen diverse instanties zijn we als gemeente eind 2020 gestart met het project. Door de samenwerking willen we leren oplossingen te vinden voor vraagstukken die de COVID-19-crisis met zich meebrengt. De kosten betalen we eenmalig uit de reserve participatiebevordering.

COVID-19 compensatie professionele instellingen

19

0

0

0

We nemen een bedrag van € 221.510 op voor een voorlopige toekenning COVID-19 compensatie 2020 aan onze professionele instellingen. Hiervan betalen we € 202.720 uit het bedrag dat we bij de jaarrekening 2020 overhevelen voor de COVID-19 compensatie "Maatregelen cultuur". Per saldo hebben we dan een tekort van € 18.790. De gevolgen van de COVID-19 maatregelen hebben op veel sectoren in onze samenleving een grote impact. Dit geldt ook voor onze culturele en sport instellingen binnen de gemeente. De voorlopige compensatie is bepaald aan de hand van de voorlopige jaarcijfers 2020 van de desbetreffende instanties. Het verlies, oftewel de afname van het Eigen Vermogen, is het bedrag dat we compenseren.

Berrnadetteschool Derde noodlokaal

63

14

14

11

De Bernadette-school heeft ruimtegebrek door de groei van de leerlingenaantallen. De brandweer heeft begin 2020 onveilig en ontoelaatbaar gebruik van ruimten geconstateerd. In 2020 werden al 2 noodlokalen geplaatst voor de voorlopige duur van 3 jaar. Het is een provisorische oplossing voor een structureel ruimtetekort. Eerder hebben we al aangegeven dat we er rekening mee moeten houden dat Hub Noord-Brabant ook in schooljaar 2020-2021 uitbreidt met leerlingen. Daarom was een derde noodlokaal alvast ingetekend. We stellen budget beschikbaar voor verdere uitbreiding met een noodlokaal voor de duur van 3 jaar. We hebben daarom in 2021 € 56.000 en 2024 € 4.000 aan plaatsings- en verwijderingskosten voor het noodlokaal. Daarnaast hebben we in huurkosten van € 14.000 per jaar.

Molenveldschool

0

0

0

0

Bij de Molenveldschool wordt bij de gymzaal levensduurverlengend onderhoud gedaan met toepassing van een aantal duurzaamheidmaatregelen. De totale kosten bedragen € 125.000, deze betalen we uit de reserve onderwijsgebouwen. Deze reserve hebben we eerder gevormd uit de vrijval van de onderhoudsvoorziening bij de decentralisatie van het onderhoud van schoolgebouwen. We hebben daarom geen aanvullend budget nodig.

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

142

-30

-30

-30

Golfbad Oss

-9

-9

-9

-9

Eind 2020 heeft het Golfbad een door ons verstrekte geldlening vervroegd afgelost. Hierdoor krijgen we de komende jaren minder rente-inkomsten binnen. Omdat de geldlening een causaal verband heeft met de subsidieverstrekking aan het Golfbad is besloten om de te korten op de subsidieverstrekking. Daarbij hebben we gekozen voor een gemiddeld bedrag van € 8.722. Dit omdat anders de komende jaren het subsidiebedrag telkens zou wijzigen. Hier staan wegvallende rente-inkomsten tegenover, zie programma 11. Financieel solide.

Frictiekosten Groene Engel

0

0

0

0

Bij raadsbesluit van 29 oktober 2020 is besloten in te stemmen met de sanering van bestaande schulden (€ 233.400) bij de Groene Engel. Daarvan had € 80.000 betrekking op frictiekosten ten behoeve van het Cultuurpodium. Deze frictiekosten hebben we in 2021 uitbetaald aan de Groene Engel. Dit hadden we nog niet begroot. In de programmabegroting 2021-2024 vormden de sanerings- en frictiekosten een onderdeel van de investeringsimpuls voor het programma Sport-Cultuur-Ontmoeten (€ 3,123 miljoen). Dit bedrag voor de investeringsimpuls is toen gestort in de reserve Integraal Voorzieningenbeleid. Naar aanleiding daarvan onttrekken we de frictiekosten van € 80.000 uit deze reserve.

Muziek in de klas (Muzelinck)

0

0

0

0

Naar aanleiding van een motie "MuziekMatch" (raadsbesluit 4 juli 2019) hebben we in 2020 € 15.000 opgenomen in de begroting. Dit bedrag zou betaald worden uit de algemene reserve. Door COVID-19 en de verdere uitwerking en organisatie hebben we het budget niet in 2020 besteed. Bij de programmabegroting 2021 is verder besloten om voor 4 jaar extra geld beschikbaar te stellen voor Cultuureducatie met Kwaliteit 3. De uitvoering hiervan hebben in 2021 ondergebracht bij de Muzelinck. De Muzelinck krijgt hiervoor tot en met 2024 € 27.500 extra subsidie.

Talentencampus

77

-22

-22

-22

De exploitatiesubsidie van het Sportbedrijf Talentencampus gaan we vanaf 2021 met € 21.000 verhogen. We betalen deze kosten uit de budgetruimte op buitensport. De huurachterstand van het Sportbedrijf Talentencampus voor een bedrag van € 98.440,75 schelden we kwijt. Deze huurderving vangen we voor € 21.507 op binnen de budgetruimte sportterreinen. Dan resteert er een tekort van € 76.933. Dit bedrag is een incidenteel nadeel in 2021. Bij sportterreinen hebben we vanaf 2022 budgetruimte tot een bedrag van € 21.507 per jaar die we niet nodig hebben. Dit bedrag valt vrij.

Onderzoekskosten Ontmoeten Oss Noordwest

0

0

0

0

We starten een haalbaarheidsonderzoek om te komen tot één gebouw voor ontmoeten, zorg en wonen op de locatie van de Hille en Loovelt. De geschatte kosten bedragen € 10.000 en betalen we uit de reserve IVB. Ook starten we met het opstellen van een vlekkenplan voor een nieuwe sportzaal en grootschalig ontmoeten. De kosten voor onderzoek en studie zijn € 15.000 en delen we met Brabant Wonen. Ons gedeelte betalen we ook uit de reserve IVB.

Afwikkeling verzelfstandiging Museum Jan Cunen en Stadsarchief

0

0

0

0

Het jaar 2020 is het laatste jaar dat we het pand aan de Peperstraat voor het stadsarchief huren. Van de eerder gevormde reserve resteert na afwikkeling een restantbedrag van € 13.000, dit bedrag storten we in de onderhoudsvoorziening van het MJC. De verbouwing is gereed maar er loopt nog een onderzoek naar het binnenklimaat en de beglazing van het monumentale pand. Het restantbedrag gebruiken we hiervoor.

De Snoeck Lith

0

0

0

0

We treffen bouwkundige voorzieningen in de Snoeck in Lith in verband met de aanwezige geldautomaat. De geschatte kosten zijn € 15.000. De kosten betalen we uit de reserve IVB, we hebben we daarom dus geen extra budget nodig.

COVID-19: Kwijtschelding huur 4e kwartaal 2020 Sport en cultuur

73

0

0

0

We hebben de huur kwijtgescholden van de gemeentelijke accommodaties voor sport en cultuur die door de COVID-19 maatregelen in de periode oktober t/m december 2020 niet gebruikt konden. De misgelopen huurinkomsten voor de binnen- en buitensport zijn € 170.487. Dit kunnen we voor het merendeel betalen uit de aan te vragen compensatiegelden van het Rijk voor de geleden schade door COVID-19. Het restant van het bedrag van € 73.305 betekent een nadeel voor ons als gemeente. De gederfde huurinkomsten voor de cultuursector van € 56.906 worden gedekt door de ontvangen gelden van het Rijk voor de geleden schade door COVID-19.

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

210

0

0

0

COVID-19: kwijtschelding reclamebelasting

210

0

0

0

De gemeenteraad heeft in april 2021 besloten om de reclamebelasting in 2021 niet te innen. Daarbij hebben ze ook besloten om het gegarandeerde bedrag aan stichting centrummanagement Oss wel uit te keren. Dit betekent een financieel nadeel in 2021 van € 210.000. Het COVID-19 virus treft ondernemers heel hard. Om centrumondernemers en horeca te ondersteunen hebben we ervoor gekozen om de reclamebelasting en precariobelasting voor terrassen en uitstallingen kwijt te schelden.

Stimulering Gevelverbetering en wonen in het centrum

0

0

0

0

Vorig jaar hebben we niet het totale budget voor stimulering Gevelverbetering en Wonen in het centrum besteed. Het ging om een bedrag van afgerond € 81.000. Dit bedrag hebben we daarom ook niet onttrokken aan de reserve volkshuisvesting. Deze twee regelingen zetten we ook in 2021 voort. De bedragen die we vorig jaar hebben overgehouden en achter gelaten in de reserve gebruiken we dit jaar weer als budget.

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

300

0

0

0

Bijdrage Hertogswetering

0

0

0

0

Het project Hertogswetering is vertraagd en wordt dit jaar gerealiseerd. Onze bijdrage aan dit project bedraagt € 262.500. Dit betalen we uit de reserve groenfonds landelijk gebied. Dit vraagt geen extra budget.

Gladheidbestrijding

300

0

0

0

We hebben een nadeel van € 300.000 voor gladheidsbestrijding. Begin februari heeft het flink gesneeuwd en hebben we kosten gemaakt voor het toegankelijk houden van onze wegen. We hebben extra personeel ingezet en zout ingekocht vanwege de langdurige sneeuwval.

Programma 6. Vitale economie

0

0

0

0

Bijdrage Kracht van Oss

0

0

0

0

Vorig jaar hebben we de bijdrage nog niet gedaan voor de Kracht van Oss. Het budget van € 300.000 is achter gebleven in de reserve economie. Dit budget begroten we nu gefaseerd over de jaren 2021 t/m 2023. Het gaat om € 100.000 voor 2021, 2022 en 2023. We bieden hiermee ondersteuning aan programma's van het MKB met als doel om een bijdrage te geven aan het economisch herstel en om de werkgelegenheid te stimuleren. We betalen dit uit de reserve economie en dit vraagt daarom geen extra budget.

Programma 7. Mobiliteit

20

0

0

0

COVID-19: Reclameopbrengsten openbare ruimte

20

0

0

0

Door COVID-19 stellen we het reclamebeleid in de openbare ruimte met één jaar uit. In de programmabegroting 2020-2023 hebben aangegeven dat we extra inkomsten kunnen realiseren door het reclamebeleid in de openbare ruimte aan te passen. Door COVID-19 is het echter niet haalbaar om dit in 2021 te realiseren. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 20.000 in 2020.

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

0

0

0

0

Opstellen locatieprofielen

0

0

0

0

In december 2020 heeft de raad het evenementenbeleid vastgesteld. We gaan dit in 2021 ruimtelijk uitwerken in locatieprofielen. De verwachte kosten zijn € 30.000 en betalen we uit de reserve geluid. Dit vraagt dan ook geen extra budget.

Opstellen MER motorsportcircuit Nieuw Zevenbergen

0

0

0

0

We waren van plan om vorig jaar al een MER op te stellen voor het motorsportcircuit Nieuw Zevenbergen. Door COVID-19 is dit nog niet gebeurd. Dit jaar starten we wel met het opstellen van de MER. De kosten hiervoor bedragen € 80.000 en betalen we uit de reserve geluid. Dit vraag dan ook geen extra budget.

Gebiedsvisie Euterpelaan

0

0

0

0

Vorig jaar zijn we gestart met werkzaamheden voor het bedrijventerrein Euterpelaan. Dit jaar gaan we verder met dit project. Het budget dat we vorig jaar niet hebben besteed en in de reserve hebben laten zitten gebruiken we als budget voor dit jaar. Het budget voor dit jaar komt uit op een bedrag van € 60.205 en betalen we uit de reserve volkshuisvesting. Dit vraagt dan ook geen extra budget.

Omgevingsvisie

0

0

0

0

Vorig jaar hebben we niet het totale budget voor de omgevingsvisie besteed. Het ging om een bedrag van afgerond € 228.000. Dit bedrag hebben we daarom ook niet onttrokken aan de algemene reserve. We hebben het budget nu nodig in 2021. Daarom begroten we de kosten en de onttrekking uit de reserve voor dit jaar. Het vraagt geen extra budget.

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

517

353

376

376

ICT projecten

0

0

0

0

In 2020 hebben door vertraging in projecten lagere uitgaven gehad voor ICT projecten. Het gaat om projecten en kosten voor de Omgevingswet (€ 131.000), Data distributiebeheer (€ 12.420) en kosten voor inhuur (€ 29.835). We gaan dit in 2021 oppakken. We betalen dit uit de reserve ICT. Per saldo kost dit geen extra geld.

Verwerken business case nieuw kantoorconcept (Toss)

36

57

64

64

We hebben een structureel nadeel van € 64.123 door de invoering van het nieuwe kantoorconcept en een aantal kleine aanpassingen in de vervangingskalender. Door COVID-19 zijn we, indien mogelijk, volledig/veel meer thuis gaan werken. Ons huidige ICT kantoorconcept is hierop niet ingericht. In het nieuwe ICT kantoorconcept is ervoor gekozen om maximaal mobiel te gaan werken. We investeren alleen nog in noodzakelijke vaste werkplekken. Naast de noodzakelijke werkplekken richten we op kantoor aanlandplekken in. Door COVID-19 kunnen onze medewerkers de laptops niet op kantoor ophalen. Om de laptops thuis te bezorgen hebben we een budget van € 20.000 nodig.

Licentie voor beveiliging t.b.v. gebruik Teams

36

73

73

73

We hebben een aanvullend structureel budget nodig van € 72.600 per jaar voor de beveiliging voor het gebruik van Teams (P1 licenties). Door de versnelde invoering van Teams en het daarbij passende gebruik van speciale Microsoft producten voor de beveiliging van onze infrastructuur moeten we zogenoemde extra P1 licenties aanschaffen. We zijn genoodzaakt om dit te doen ten behoeve van een werkbare infrastructuur en informatiebeveiliging.

Organisatie ontwikkeling

53

0

0

0

We vragen incidenteel € 53.000 budget aan voor organisatie ontwikkeling. De activiteiten en trainingen die voor 2021 gepland staan voeren we uit vanuit onze organisatievisie 3x3, de visie op bedrijfsvoering en de voorbereiding en implementatie van onze toekomstvisie op het hybride werken (tOss). De daaruit voortvloeiende en geprioriteerde activiteiten leiden echter tot een overschrijding van het organisatie ontwikkelingsbudget. Daarom hebben we extra budget nodig van € 53.000.

Bedrijfscontinuïteitsplan

0

0

0

0

We vragen een incidenteel budget van € 35.000 aan voor het maken van een Bedrijfscontinuïteitsplan. Dit betalen we uit de reserve Organisatieontwikkelingen. We worden steeds afhankelijker van IT, de pandemie waarin we ons nog steeds begeven onderstreept dit nog extra. ICT moet 24 uur per dag, 365 dagen per jaar draaien. Uitval heeft directe gevolgen voor de dienstverlening en bedrijfsvoering. Voor de (minimale) wettelijke verplichtingen hebben wij uitwijk georganiseerd. Dit is echter niet voldoende om de hele organisatie weer volledig aan het werk te krijgen binnen afzienbare tijd. Hiervoor maken we een Bedrijfscontinuïteitsplan.

Incidenteel hogere kosten project "Waarderen op oppervlakte"

228

0

0

0

We hebben hogere kosten van € 180.000 voor de bijdrage aan de BSOB in verband met verwerking Waarderen op oppervlakte voor de Osse mutaties en  van € 17.000 voor de algemene projectkosten. Daarnaast hebben we nog een nadeel van € 30.991 voor de nagekomen kosten van "Waarderen op oppervlakte" en mutatiesignalering over 2020 en eerdere jaren. De € 30.911 is niet opgenomen in het ingediende raadsvoorstel. Het project “Waarderen op oppervlakte” brengt incidenteel hogere kosten met zich mee, omdat er meerwerk door de BSOB voor de gemeente Oss moet worden verricht. De waarderingskamer heeft gemeenten (BSOB) verplicht om voor eind 2021 de waardering te baseren op gebruiksoppervlakte (GBO) in plaats van waarderen op basis van kubieke meter bruto inhoud (per woning). De impact voor de BSOB en de gemeenten is groot, omdat alle woningen onder de loep genomen moeten worden. Hier is veel extra inzet (formatie) nodig. De totale kosten voor dit project worden niet via de deelnemersbijdrage verrekend, maar afzonderlijk bij de gemeenten in rekening gebracht.

Extra licentie- onderhoudskosten ICT

41

29

29

29

We hebben een incidenteel nadeel van € 12.500 en een structureel nadeel van € 28.925 voor extra licentie- en onderhoudskosten voor ICT. Dit heeft een aantal oorzaken. Als eerste hebben we een incidenteel nadeel van € 12.500 om ervoor te zorgen dat brongegevens zonder vertraging actueel worden getoond op het gegevensplein. Hiervoor is een serverlicentie FME nodig. Daarnaast hebben we een structureel nadeel van € 10.000 per jaar door kostenstijgingen voor het contract van het pakket Legal Intelligence (de digitale bibliotheek met wetten, tekst en commentaar en een aantal vakgidsen). Daarnaast hebben we hogere kosten van € 10.925 voor het onderhoudscontract van de audiovisuele apparatuur van de raadzaal. Als laatste hebben we extra kosten van € 8.000 voor het toegankelijk maken voor de website het Makelpunt. We moeten per 23 september 2020 aan hogere normen voldoen als het gaat om digitale toegankelijkheid.

Standenregister 2021 ICT

51

173

190

190

We vragen voor ICT software een incidenteel budget voor 2021 aan van € 51.000 en voor 2022 € 173.000. Vanaf 2023 vragen we een structureel budget van € 190.000. Voor de programmabegroting 2021-2024 hebben we een eerste opzet gemaakt voor het standenregister van ICT. In dit standenregister nemen we de te verwachte kosten voor huur/licenties, onderhoud en bekende updates op. Dit standenregister is hebben we verder geactualiseerd en aangevuld. Op basis hiervan schatten we in dat we een tekort hebben. Dit tekort ontstaat met name door extra kosten voor VM ware. Dit tekort kunnen we in 2021 incidenteel voor € 139.000 dekken uit het budget voor de aanschaf van de Ipads wat over is. Voor 2021 blijft dan een incidenteel tekort van € 51.000 over. Vanaf 2022 hebben we geen voordeel meer op het budget voor Ipads omdat we hieruit gedeeltelijk de kosten betalen voor het nieuwe kantoorconcept (laptops, thin cliënts).  Doordat er al een afbouw zat in de softwarebudgetten vanaf 2023 zien we een tekort op ons structurele budget voor software. Dus na het toekennen van deze 3O-ontwikkeling resteert er nog een tekort voor ICT van € 44.451 over in 2023 en vanaf 2024 € 162.239. Voor de programmabegroting 2022-2025 en de jaarrekening van 2021 zullen de verschillen tussen het standenregister, de begroting en de gerealiseerde uitgaven verder geanalyseerd worden. Mogelijk dat hier dan nog een structurele melding uitkomt ter dekking van het tekort vanaf 2023. Voorlopig is dit tekort opgenomen bij het ICT Centraal budget als onvoorzien.

Raadsonderzoek

50

0

0

0

Eind 2020 is een onderzoeksbureau gestart met het onderzoek naar het handelen van de gemeente Oss in relatie tot de heer Den Dekker. Opdrachtgever van dit onderzoek is de gemeenteraad die hiervoor een opdrachtteam bestaande uit drie raadsleden heeft samengesteld. De kosten van dit onderzoek waren niet voorzien in de begroting. In 2020 is reeds een gedeelte van de onderzoekskosten gefactureerd en verwerkt in de jaarrekening. De verwachte overige kosten van het onderzoek in 2021 zijn circa € 50.000.

Accountantskosten

21

21

21

21

We passen de begroting aan voor extra kosten van de accountant. De reden hiervoor is tweeledig. Ten eerste omdat voor het controleren van de jaarstukken de kosten van de accountant jaarlijks zijn geïndexeerd. Echter hierop hebben we de begroting in de afgelopen jaren niet aangepast. Daarom is er nog een inhaalslag nodig. Op basis hiervan verhogen we structureel de raming met € 9.125. De kosten betalen we uit de stelpost loon- en prijscompensatie. Ten tweede hebben we dit jaar een nieuwe aanbesteding met betrekking tot de accountant gedaan. De nieuwe aanbesteding leidt, boven op het eerder genoemde bedrag, tot € 21.000 extra kosten.

Datastrategie

0

0

0

0

We vragen een incidenteel budget van € 30.000 aan voor de ontwikkeling van een Datastrategie. We betalen dit uit de reserve Organisatieontwikkeling. Het creëren van een datagedreven cultuur vraagt om inzicht en het in kaart brengen van waar een organisatie staat en naartoe wil bewegen – een Datastrategie. Een datastrategie die aangeeft hoe mensen gegevens gebruiken, welke zaken prioriteit hebben en waar kansen en gevaren liggen. Om te komen tot een Data strategie is bewustwording in de hele organisatie nodig, we doen dit samen. Het is een doorlopend proces welke een grote verandering met zich mee brengt. Deze eerste fase heeft als doel om een haalbaar plan voor de toekomst te realiseren.

Taskforce versnelling woningbouw en bedrijventerreinen

0

0

0

0

Bij raadsbesluit van 28 mei 2020 is voor het instellen van de Taskforce versnelling woningbouw en bedrijventerreinen € 400.000 beschikbaar gesteld. Dat bedrag betalen we uit de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf. In 2020 hebben we € 87.146 kosten gemaakt. De opinienota aanpak versnelling woningbouw en werklocaties is in februari 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor de verdere uitwerking van de Taskforce en de bijbehorende ambities willen we het restant bedrag inzetten. Daarom willen we in 2021 het restant van € 312.854 beschikbaar stellen. De kosten brengen we uiteraard weer ten laste van de algemene reserve grondbedrijf.

Programma 11. Financieel solide

320

12

9

5

Hogere deelnemersbijdrage BSOB 2021

261

0

0

0

Voor de BSOB hebben we in 2021 incidenteel een hogere deelnemersbijdrage van per saldo € 261.404. Dit heeft een aantal oorzaken. Als eerste komt dit door het oplopen van de WOZ-bezwaren (NoCureNoPay-bureaus). Daarnaast zijn er extra kosten voor de invoering van de applicatie van GouwIt en verdergaande automatisering. Als derde zijn er hogere kosten door achterstanden m.b.t. de werkvoorbereiding binnen BSOB. Ook hebben we lagere in lagere invorderingsopbrengsten (als gevolg van de COVID-19 crisis) en is er het effect van het uittreden van de gemeente Sint Anthonis. Het structurele effect op de deelnemersbijdrage wordt bepaald door een nog uit te voeren business case. Dit nemen we mee in de programmabegroting 2022-2025.

Verstrekking geldleningen

16

12

9

5

Eind 2020 heeft het Golfbad een door ons verstrekte geldlening vervroegd afgelost. Hierdoor krijgen we de komende jaren minder rente-inkomsten binnen. Omdat de geldlening een causaal verband heeft met de subsidieverstrekking aan het Golfbad is besloten om de te korten op de subsidieverstrekking, zie programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur.

COVID-19: kwijtschelding precariobelasting

43

0

0

0

De gemeenteraad heeft in april 2021 besloten om de precariobelasting voor terrassen en uitstallingen in 2021 niet te innen. Dit betekent een financieel nadeel in 2021 van € 43.000. Het COVID-19 virus treft ondernemers heel hard. Om centrumondernemers en horeca te ondersteunen hebben we ervoor gekozen om de reclamebelasting en precariobelasting voor terrassen en uitstallingen kwijt te schelden.

Totaal 3O-ontwikkelingen

2.711

1.371

1.376

1.351

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2021 15:20:06 met de export van 06/22/2021 15:13:29