Eerste financiële tussenrapportage 2021

Budgettair neutrale wijzigingen

Budgettair neutrale wijzigingen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de budgettair neutrale wijzigingen per programma. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Deze wijzigingen zijn programma-overstijgend en moeten daarom volgens de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) inzichtelijk gemaakt worden. Wijzigingen boven de € 100.000 lichten we kort toe.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Programma

2021

2022

2023

2024

Programma 1. Zorg en welzijn

575

575

575

575

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

-55

-63

-60

-60

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

98

98

98

98

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

191

0

6

6

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

-127

7

7

7

Programma 6. Vitale economie

-204

-14

-14

-14

Programma 7. Mobiliteit

1

1

1

1

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

150

3

3

3

Programma 9. Veilige omgeving

-7

-7

-7

-7

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

198

204

201

201

Programma 11. Financieel solide

-820

-805

-812

-812

Totaal budgettair neutrale wijzigingen

0

0

0

0

Toelichting afwijkingen boven € 100.000

 • Op 17 december 2020 heeft de raad een motie aangenomen om gratis mondkapjes te verstrekken aan minima. De kosten die tot op heden zijn gemaakt bedragen €7.350 en worden gedekt uit de post onvoorzien.
 • De Wet verplichte GGZ (Wvggz) is op 1 januari 2020 ingegaan. De werkzaamheden zijn te splitsen in een lokaal deel en een regionaal deel. Oss voert de lokale werkzaamheden en de werkzaamheden voor de regio uit. Tot nu toe is alleen het lokale deel in de begroting opgenomen. We voegen nu de regionale component toe. Deze wijziging is budgettair neutraal. De kosten voor de regionale werkzaamheden brengen we namelijk in rekening bij de regiogemeenten. Het gaat om een bedrag van € 158.000. Het Osse aandeel betalen we uit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds die we hiervoor ontvangen.
 • We passen de begroting van het BUIG budget aan. Het nader voorlopig budget 2021 is vastgesteld op € 26.188.081. Dit is een verhoging ten opzichte van het definitieve budget 2020 van €25.441.106.
 • In 2021 hebben we vanuit het Rijk voorschotten ontvangen van in totaal € 3,6 miljoen voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de COVID-19 crisis. De regeling is voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de COVID-19 crisis tot onder het sociaal minimum daalt en/of een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de COVID-19 crisis op te vangen. Ook ontvangen we middelen voor de uitvoering van de regeling. We hebben op dit moment nog geen zicht op de totale kosten voor Tozo. Feitelijke afrekening met het Rijk vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte uitkeringslasten en vaste vergoedingen per genomen besluit voor Tozo levensonderhoud en Tozo bedrijfskredieten.
 • Het bestuur van de beheerstichting Zuidergebouw heeft aangegeven geen nieuwe professionele huurders te kunnen aantrekken door de staat van het gebouw. Er melden zich via het Makelpunt regelmatig partijen, maar de staat van het onderhoud van de binnen- en buitenzijde van het pand, maken dat interesse niet leidt tot nieuwe huurders. We stellen voor de achterstallige huurnota's tot een totaal van € 49.187 kwijt te schelden en de huurovereenkomst te beëindigen. De weggevallen huuropbrengst vangen we op binnen de exploitatie van de buurtcentra/het Zuidergebouw. We hebben geen aanvullend budget nodig.
 • Vanwege het belang van de realisering van sociale woningbouw in het voormalige klooster in Ravenstein is het college bereid om Mooiland tegemoet te komen in de kosten van aanleg en onderhoud van een pad waarmee de tuin publiek toegankelijk wordt. Ook is aan de werkgroep Kloostermonument een bijdrage toegekend voor een kunstwerk met informatiewand. De kosten tot een bedrag van eenmalig € 145.000 en € 2.000 worden gedekt door de post onvoorzien.
 • We passen de verrekening van de grondvoorraad in 2021 van het Walkwartier aan, het gaat om een bedrag van € 190.000. Dit is conform het najaarsbericht 2020 van het grondbedrijf.
 • De RRE-regeling is vorig gestart en loopt dit jaar door. We ramen dit jaar € 179.000 aan kosten en opbrengsten.
 • Het budget internationalisering zit op dit moment onder het programma 6. Vitale economie. Deze werkzaamheden worden verzorgd door de afdeling bestuurszaken (programma 10). We passen de begroting aan zodat het budget ook bij de afdeling bestuurszaken wordt verantwoord.
 • Op dit moment staat het budget voor milieu op het product projecten milieu en duurzaamheid. We verplaatsen dit budget naar het product projecten openbare ruimte. Deze verandering vraagt geen extra budget.
 • We passen de begroting 2021 incidenteel aan voor kosten aan inhuur van een digitaliseringsadviseur voor het Sociaal Domein. Het beschikbare budget is € 100.000 en betalen we uit de reserve organisatieontwikkelingen.
 • Met gelden uit het generatiepact verhogen we voor dit jaar het inhuurbudget van de afdeling LWE met € 21.000. We betalen dit uit de reserve organisatieontwikkeling generatiepact. Deze melding vraagt geen extra budget.
 • De afdelingen Zorg, Mens & Maatschappij en Financiën & Control voeren werkzaamheden uit voor beschermd wonen. Zij krijgen hier een vergoeding voor vanuit het regionale budget beschermd wonen, waar Oss centrumgemeente voor is. De inzet van deze afdelingen is opgenomen in de regionale meerjarenbegroting (vastgesteld in het regionale portefeuillehoudersoverleg van 18 maart 2021), De begroting is gebaseerd op de ontwikkelagenda voor de Opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De ambtelijke inzet voor 2021 en verder is geactualiseerd ten opzichte van 2020. De bijstellingen verwerken we in deze rapportage.
 • We actualiseren de budgetten voor schuldhulpverlening (programma 2) en de afdeling Werk en inkomen (programma 10). We verplaatsen het budget voor de kosten van applicaties en inhuur van Schuldhulpverlening naar de afdeling Werk en Inkomen. De besparing voor bemiddelingsvergoeding verplaatsen we van het team Schuldhulpverlening naar de activiteit Schuldhulpverlening (programma 2).
 • Diverse investeringen binnen de openbare ruimte zijn vertraagd. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 140.000 in 2021. Dit gebeurt op de activiteiten waar de rente en afschrijving geraamd was. Hierdoor hebben we een nadeel van € 81.000 op de rente. De doorbelasting van de rentekosten over deze investeringen in 2021 kan daarom niet plaatsvinden. Op de activiteiten waar deze investeringen mee samenhangen ontstaat een voordeel omdat hier dus geen rentekosten toegerekend worden over de nog niet uitgevoerde investeringen. Het restant van het voordeel reserveren we op de activiteit kapitaallasten. We actualiseren dit bij de begroting.
 • Daarnaast indexeren we verschillende budgetten. We betalen dit uit de stelpost loon en prijscompensatie. In totaal gaat het om een bedrag van € 812.000. De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • De kosten voor WMO begeleiding en dagbesteding stijgen vanaf 2021 met afgerond € 325.000. De tarieven zijn met 3,07% verhoogd als gevolg van indexatie. Dat sluit aan op de contracten die we met de aanbieders van deze producten gesloten hebben.
  • De tarieven voor huishoudelijke verzorging stijgen vanaf 2021 met 2.89%. Dit leidt tot hogere kosten van € 207.000.
  • De huurkosten voor woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen stijgen vanaf 2021 met € 28.000. We ontvangen voor 2020 van een leverancier nog een definitieve afrekening waardoor het bedrag nog kan wijzigen. De tarieven zijn met 1,2% verhoogd als gevolg van indexatie. Dat sluit aan op de contracten die we met de aanbieders van deze producten gesloten hebben. De extra kosten betalen we uit de stelpost voor loon- en prijscompensatie.
  • Voor bouwkundig onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen hebben we een indexering van 4% (€ 102.225).
  • Voor ICT Centraal Beheer is ter dekking van de softwarekosten een prijscompensatie toegepast van gemiddeld 2,1% (€ 60.938).
  • We nemen voor 2021 structureel € 31.652 extra kosten op voor indexering van de bezoldiging van burgemeester en wethouders alsmede voor indexering van de tegemoetkomingen voor raads- en commissieleden.
  • Overige indexeringen zijn voor de diensten van de IBN, cultuurtechnische werken, de accountantskosten, het Uithuis, de GGZ en het inventaris voor sporthallen en zalen.
Deze pagina is gebouwd op 06/22/2021 15:20:06 met de export van 06/22/2021 15:13:29