Eerste financiële tussenrapportage 2021

Overige ontwikkelingen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Opruimen banden Nieuw Zevenbergen

60

0

0

0

Bij motorcircuit Nieuw Zevenbergen ligt een muur aan oude rubberen banden. Dit moet opgeruimd worden en de stichting heeft hier niet de middelen voor. We hebben aan de stichting de toezegging gedaan om deze kosten te betalen. Wij vragen hiervoor een budget van € 60.000.

Regeling Sportakkoord

0

0

0

0

We hebben dit jaar voor het Nationaal Sportakkoord een bedrag van € 100.000 ontvangen.  Voor € 50.000 hebben we de uitvoering van het Osse Sportakkoord bij het Sport Expertise Centrum (SEC) belegd. Het SEC zorgt ervoor dat in overleg met de project- en de klankbordgroep de vertaalslag wordt gemaakt van ambities naar uitvoeringsprogramma’s. Daarbij worden uiteraard alle partijen van het Osse Sportakkoord zoveel mogelijk betrokken. Met betrekking tot de overige € 50.000 is nog niet bekend hoe we daar invulling aangeven. Dit bedrag hebben we vooralsnog als stelpost opgenomen. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

Voorbereidingskrediet Zwembad van de Toekomst

0

0

0

0

We stellen voor om € 150.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van het nieuw te bouwen zwembad aan de Osseweg in Berghem. We willen dit betalen uit de algemene reserve. Het budget is bedoeld voor de bestemmingsplanprocedure en de onderzoeken die daarvoor nodig zijn. Het gaat daarbij om flora & fauna onderzoek, archeologie, verkeerskundig onderzoek en ruimtelijke inpassing (massastudies). Hiervoor is een bedrag van € 150.000 nodig. Ten behoeve van de interne begeleiding door afdeling RO en IBOR van deze bestemmingsplanprocedure ramen we een bedrag van € 50.000. Voor de aanbestedingsstrategie die voorafgaat aan de aanbesteding en de onderbouwing van de bouwsom hebben we eveneens € 50.000 nodig. We beschrijven dit proces in de raadsinformatiebrief die de gemeenteraad voor de zomer van 2021 ontvangt. In het najaar verwachten we het krediet aan te vragen voor de ontwerp en voorbereidingsfase van de bouw. Deze kosten zouden daarin meegenomen worden maar door intensivering van het proces is er nu al een bedrag nodig voor met name de bestemmingsplanprocedure. Dit houdt ook verband met de samenwerking met het ICVL (Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek). De helft van de kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan en de voorbereidingskosten (€ 100.000) komen voor rekening van het ICVL. Omdat we een deel van de kosten kunnen verhalen nemen we een bedrag van € 150.000 op.

Winterland

5

5

0

-30

Door COVID-19 is eind 2020 de Winterland editie 2020/2021 niet door kunnen gaan. Op grond daarvan hebben we besloten om de subsidie door te schuiven. Bij de programmabegroting 2019-2022 hebben we voor Winterland een jaarbudget opgenomen wat jaarlijks € 5.000 afneemt. Daarbij hebben we het bedrag van 2022 als structureel verwerkt in de begroting. Echter vanaf 2023 was het de bedoeling dat Winterland geen bijdrage meer van de gemeente zou ontvangen. Omdat Winterland in 2020 niet heeft kunnen plaatsvinden schuiven we de budgetten allemaal één jaar door. Per 2024 valt het doorgetrokken bedrag van € 30.000 vrij.

Totaal overige ontwikkelingen

65

5

0

-30

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2021 15:20:06 met de export van 06/22/2021 15:13:29